Dwunastoletnia „ograniczona gwarancja na produkt”

Worldwide Energy and Manufacturing USA Co., Ltd . (dalej zwana "Amerisolar") gwarantuje, że fotowoltaiczne moduły (PV), zawierające fabrycznie zamontowane złącza DC oraz kable, będą wolne od wad i/lub nie ulegną zepsuciu przez okres do 12 lat od daty sprzedaży zawartej w dowodzie zakupu od sprzedawcy.

Gwarancja na moduły fotowoltaiczne obejmuje :

(Stosowana w warunkach normalnego stosowania, instalacji, użytkowania i warunków eksploatacji):

1) Uszkodzenie z powodu wadliwej produkcji:
- uszkodzenie z powodu natlenienia/zakłócenia w ramie aluminiowej;
- pękanie przedniej powierzchni szkła na skutek obcych przedmiotów znajdujących się w szkle;
!Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania w przypadku pękania szkła, które spowodowane zostało zetknięciem z obiektami latającymi lub naprężeniem zewnętrznym.

2) Uszkodzenie z powodu wadliwych materiałów:
- uszkodzenie z powodu wady lub usterki węzła między fabrycznie zamontowanymi kablami a złączem;


3) Niezgodność przeznaczenia z powodu wadliwej produkcji i/lub procesów kontrolnych.

Jeśli moduły Armerisolar nie spełnią powyższych warunków gwarancji, Armerisolar naprwi lub wymieni moduł - według uznania Armerisolar.

Środki zaradcze określone w niniejszym punkcie są jedynymi i ostatecznymi, jakie są przewidziane w ramach "Ograniczonej Gwarancji Produktu".

"Ograniczona Gwarancja Produktu" nie gwarantuje konkretnej mocy modułów. Specyfikacje mocy podlegają pod "Ograniczoną gwarację gwarantowanej mocy szczytowej".

Gwarancja gwarantowanej mocy szczytowej.

12 lat gwarancji

Amerisolar gwarantuje moc użytkową modułów fotowoltaicznych w okresie dwunastu lat od daty wskazanej w fakturze handlowej kupującego. Jeśli moduł PV wykazuje moc mniejszą niż 91,2%, co jest minimum "mocy szczytowej", jak określono w etykietach produktów Amerisolar. Gwarancja jest ważna pod warunkiem że utrata mocy ma miejsce z powodu wad materiałowych lub wad wykonania w trakcie produkcji, a nie z powodu nieprawidłowej instalacji. W takim przypadku Amerisolar będzie działać wedle własnego uznania: - zrównoważy utratę mocy zapewniając dodatkowy moduł lub moduły, lub wymieni/naprawi uszkodzone moduły.

30 lat gwarancji

Amerisolar gwarantuje moc wyjściową dla fotowoltaicznych modułów przez okres trzydziestu lat od daty wskazanej w fakturze handlowej kupującego. Jeśli moduł(y) PV wykazuje moc mniejszą niż (80,6%), co jest minimum "mocy szczytowej SW", jak określono w etykietach produktów Amerisolar. Gwarancja jest ważna pod warunkiem, że taka utrata mocy jest spowodowana przez wady materiałowe lub wady wykonania w trakcie produkcji, a nie z powodu nieprawidłowej instalacji. W takim przypadku Amerisolar podejmie działania wedle własnego uznania: zrównoważy utratę mocy przez poprzez zapewnienie dodatkowych modułów, lub naprawi/wymieni wadliwe moduły.
Środki zaradcze określone w niniejszym paragrafie, są jedynym i wyłącznym środkiem przewidzianym w ramach "Gwarancji gwarantowanej mocy szczytowej".

Wyłączenia i ograniczenia

Wszelkie roszczenia gwarancyjne muszą, w każdym przypadku, być złożone w terminie obowiązywania gwarancji.

"Ograniczona gwarancja produktu" i "Gwarancja gwarantowanej mocy szczytowej" nie obowiązuje w przypadku gdy:

- Produkt jest nieprawidłowo zainstalowany;
- Produkt poddawany jest nieodpowiedniemu użytkowaniu, w tym postępowania w czasie transportu lub składowania;
- Produkt jest zainstalowany w środowisku mobilnym lub morskim, użytkowany pod niewłaściwym napięciem lub doświadcza skoków napięcia, lub poddawany jest użytkowaniu w skrajnych warunkach środowiskowych, takich jak kwaśne deszcze, ekspozycja w środowisku narażającym na uszkodzenie solą, lub innych zanieczyszczeń);
- Nieodpowiednie utrzymanie, w tym utrzymanie przez nieautoryzowanego serwisanta lub użytkowanie niezgodne z instrukcją Amerisolar;
- Produkt zostaje narażony przez wypadki zewnętrzne, takie jak pożar, wybuch i wandalizm oraz inne nieprzewidziane okoliczności lub przyczyny uszkodzenia, które są poza kontrolą Amerisolar w tym, ale nie tylko, przypływy, trzęsienia ziemi, tajfuny, huragany, tornada, działania wulkaniczne, powodzie, tsunami, śnieg, itp.

"Ograniczona gwarancja produktu" i "Gwarancja gwarantowanej mocy szczytowej" pokrywa jedynie koszty transportu zwrotnego wszelkich naprawionych lub wymienionych modułów fotowoltaicznych do miejsca instalacji, i nie pokrywa opłat transportowych dla zwrotu modułów Amerisolar, jak i odpraw celnych i innych kosztów związanych z instalacją, usuwaniem lub reinstalacją modułów PV.

Roszczenia gwarancyjne będą uwzględniane tylko wtedy, gdy produkt może być zidentyfikowany jako wyprodukowany przez Amerisolar, jak wskazuje etykieta produktu, numer seryjny, itp.

Ograniczenie zakresu gwarancji

Amerisolar nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe, pośrednie, lub specjalne szkody, jakkolwiek wyrządzone, utratę możliwości użytkowania, utratę zysków, strat w produkcji. Łączna odpowiedzialność i ciężar finansowy Amerisolar za ewentualne szkody lub inne, nie może przekroczyć wartości zakupu modułu(-ów) PV zapłaconej przez kupującego.

Uzyskanie Gwarancji

Gwarancja ma zastosowanie jedynie, kiedy osoba kupująca zakupi produkty bezpośrednio od Amerisolar.

1) Natychmiastowe powiadomienie zostanie bezpośrednio wysłane do Amerisolar. Wraz z zawiadomieniem, kupujący powinien dostarczyć opis wady, numer seryjny odpowiedniego modułu, oraz dowód zakupu, taki jak faktura.
2) Zwroty i wysyłka modułów nie będą przyjmowane bez uprzedniego pisemnego zezwolenia wydanego przez Amerisolar.
3) Wszystkie wymienione moduły stają się własnością Amerisolar. Amerisolar ma prawo do dostarczenia innego typu modułu (inna wielkość, kolor, kształt, i/lub zakres energii) w przypadku gdy produkcja została przerwana w momencie roszczenia. Naprawa lub wymiana modułu fotowoltaicznego lub dostawa dodatkowego modułu nie powoduje rozpoczęcia nowych warunków gwarancji, ani przedłużenia pierwotnych warunków zawartych w "Ograniczonej Gwarancji Produktu" i "Grwarancji Gwarantowenej Mocy Produktu".
4) Warunki gwarancji są ważne, gdy produkt zostaje zainstalowany w pierwotnej lokalizacji.
5) Kupujący powiadomi Amerisolar natchmiast po odkryciu jakichkolwiek wad w produktach listownie, faksem lub pocztą elektroniczną podając każde domniemane roszczenie, w tym załączy dowód roszczeń np. zdjęcia wadliwych modułów, pieczęć kontroli jakości, numery seryjne produktu itp.

Spory

W przypadku rozbieżności w roszczeniu gwarancyjnym, instytut badawczy, takich jak Fraunhofer ISE we Freiburgu, Niemcy, TÜV Rheinland w Kolonii, Niemcy lub ASU Arizona State University zostanie zaangażowany do wydania ostatecznego wyroku. Wszelkie opłaty i wydatki są ponoszone przez stronę przegrywającą, chyba że instytut przyzna inaczej.


Ważność

Niniejsza gwarancja dla modułów fotowoltaicznych wchodzi w użycie od 1 grudnia 2011 roku i ma zastosowanie do wszystkich modułów sprzedanych kupującemu po tej dacie. Niniejsza informacja obowiązuje do dnia aktualizacji danych.